Duinen worden in september 2019 aangevuld met zand

In 2014 hebben de gemeente Schouwen-Duiveland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Evides Waterbedrijf en de Provincie Zeeland het convenant Slim omgaan met zand op Schouwen ondertekend.

Doel van het convenant is om kennis op te doen en nieuwe mogelijkheden te creëren door slim om te gaan met het zand in het gebied. Naast kustveiligheid wordt met het zand ook meerwaarde gecreëerd voor de natuur, de recreatie in het gebied en voor de kusteconomie van Zeeland.

Dynamiek

De maatregelen van Slim omgaan met zand hebben in het gebied tussen de boswachterij Westerschouwen en Nieuw-Haamstede dynamiek gebracht. Zo was het door het convenant mogelijk om het strand bij de Brouwersdam te suppleren en is er een bijdrage geleverd aan het natuurherstel in het Natura 2000-gebied op de Kop van Schouwen-Duivenland.

Om de dynamiek in het gebied goed te volgen is er in 2014 een uitvoerig monitoringsprogramma opgesteld. Ieder jaar worden er vanuit dit programma metingen gedaan om de kustveiligheid, de winning van zoetwater voor de productie van drinkwater en de archeologische waarden in de Kop van Schouwen te behouden conform de afspraken die zijn gemaakt in het convenant.

Afspraken

Binnen het convenant is onder andere afgesproken dat de winning van zoetwater in de Kop van Schouwen beschermd wordt tegen een waterstand die 1 keer in de 300 jaar op kan treden. Jaarlijks wordt gemonitord of het zandvolume in de duinen voldoende is om een dergelijke storm tegen te kunnen houden.

Extra zand aanvullen

Uit de metingen van 2018 blijkt dat op een aantal locaties in de duinen, met een gezamenlijke lengte van ongeveer 110 meter, extra zand moet worden aangevuld om de drinkwatervoorziening in het achtergelegen duingebied veilig te stellen. De kustveiligheid is niet in het geding.

Meer berichten