In 2021 krijgt de gemeente meer taken en verantwoordelijkheden voor inburgering en integratie van statushouders.
In 2021 krijgt de gemeente meer taken en verantwoordelijkheden voor inburgering en integratie van statushouders. (Foto: )

Te weinig geld voor juiste inburgering

Dertien Syriërs worden deze maand nog gehuisvest op diverse plekken op Schouwen-Duiveland. Of ze goed kunnen gaan inburgeren is de vraag. De gemeente krijgt over een paar jaar te maken met een nieuw inburgeringssysteem. "Het budget is niet toereikend. Daarnaast is onze organisatie ook niet ingericht om dit te doen", zo staat in een raadsbrief.

door Gerrit van Loon

ZIERIKZEE – De gemeente Schouwen-Duiveland krijgt vanaf 2021 meer taken en verantwoordelijkheden voor inburgering en integratie van inburgeringsplichtige statushouders. Dat zijn asielzoekers die permanent mogen blijven in Nederland. Er moet worden gezorgd voor inburgeringstrajecten, participatie en uiteindelijk: integratie. Iedere statushouder krijgt vanaf 2021 onder leiding van de gemeente ook een persoonlijk inburgerings- en participatieplan (PIP).

In september worden op Schouwen-Duiveland 13 personen uit Syrië gehuisvest. Die vallen nog onder de huidige inburgeringswet. De minister wil dat ook deze statushouders 'naar de bedoeling en maatstaven van de nieuwe wet worden opgepakt'. Ze dienen dus als het ware als proefkonijnen.

"Niet alleen worden deze statushouders zo geholpen bij hun inburgering, de gemeenten kunnen ook ervaring en kennis opdoen voor het nieuwe stelsel. Hiervoor is in de meicirculaire 39.000 euro gereserveerd. Ook in 2020 ontvangt de gemeente dit bedrag", laat wethouder Ankie Smit in de raadsbrief weten.

De statushouders die nog onder de oude inburgeringswet vallen en er tot 1 januari 2021 onder vallen worden de 'Ondertussengroep' genoemd in ambtelijk jargon. De gemeente Schouwen-Duiveland ziet nu al financiële tekorten ontstaan door de invoering van het nieuwe systeem.

Direct van start

Volgens de gemeente zou het het handigst zijn wanneer de nieuwe werkwijze direct van start kan gaan als de huisvesting van de 13 Syriërs plaatsvindt. Dat proces loopt nu al. Vandaar dat het college niet de raadsvergadering van volgende week donderdag kan afwachten om de gemeenteraad te informeren.

In beeld brengen

"In het kort houdt het plan het volgende in: Het budget is niet toereikend om alle huidige inburgeringsplichtigen te voorzien van passende hulp bij inburgering en integratie. Daarnaast is onze organisatie ook niet ingericht om dit te doen. We gaan met de middelen dus enerzijds onszelf voorbereiden op onze nieuwe, wettelijk verplichte taken zoals ontwikkelen en toepassen van de regie en brede intake en anderzijds de huidige groep inburgeraars in beeld brengen", meldt wethouder Ankie Smit.

Bij de huidige groep statushouders stelt de gemeente vast in hoeverre die zelfstandig hun inburgeringstraject positief kunnen afronden. "En welke interventies wij kunnen bieden om hen daar, indien nodig, bij te helpen. Volgens wethouder Smit krijgt de gemeente bij het nieuwe inburgeringssysteem 'meer zicht op de stand van zaken van inburgering'. "We kunnen daar mogelijk een positieve bijdrage aan leveren. Wij bereiden ons al lerend voor op onze taken in het nieuwe stelsel."

VluchtelingenWerk Schouwen-Duiveland liet in mei dit jaar weten op zoek te zijn naar nieuwe vrijwilligers en stagiaires, die kunnen worden ingezet als maatschappelijk begeleider. Zij staan mensen bij met de huisvesting en helpen met de huishoudportemonnee van statushouders.

Zeeland voldeed aan de rijksopdracht om statushouders onder te brengen, bleek onlangs. Schouwen-Duiveland staat op achterstand. Het eerste halfjaar kwam geen enkele statushouder hier wonen. De taakstelling voor ons eiland is nu opgelopen tot 32.

Meer berichten